keyboard_arrow_up

Name and address of the controller

The controller in the sense of the General Data Protection Regulation and other national data protection laws in the member states as well as other data protection law provisions is:


Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
Belgium
Phone: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

Address and contact data of the data protection officer

Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
Belgium
Phone: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

 


We would like to provide you with the following notes and information regarding the way that we carefully protect your private details and the extensive level of confidentiality when handling your data:

[Translate to English:] Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

[Translate to English:]

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website met onze content en diensten te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt voor de gevallen waar het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te verkrijgen en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de desbetreffende persoon inwinnen, dient art. 6 par. 1 lid a van de AVG als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokken persoon de contractpartij is, dient art. 6 par. 1 lid b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een wettelijke plicht waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art. 6 par. 1 lid c van de AGV als rechtsgrondslag.
Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens nodig maken, dient art. 6 par. 1 lid d van de AVG als rechtsgrondslag.
Als verwerking nodig is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 lid f van de AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag vervalt. Gegevensopslag kan plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door Europese of nationale wetgevers in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

[Translate to English:] Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

[Translate to English:]

1. Anonieme gegevensregistratie 
In principe kunt u onze webpagina's bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij registreren alleen technische gegevens, zoals de naam van uw internetprovider, de webpagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt met vermelding van datum en tijdstip gebruikt voor interne statistische doeleinden ten bate van reclame, website-analyse en een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. U als gebruiker blijft hierbij volledig anoniem. Pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aangemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 par, 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de website toegankelijk te maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website, worden na afloop van de sessie verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

[Translate to English:] Gebruik van cookies

[Translate to English:]

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies voor de kwaliteitsverbetering van de opbouw en de inhoud van onze website, en om de navigatie gebruiksvriendelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij installeren wij zogeheten sessiecookies, die beperkt blijven tot de duur van uw bezoek. Deze dienen om vast te leggen welke content u vanaf uw pc hebt bekeken terwijl u verder surft, en dragen bij aan de verbetering van uw veiligheid tijdens het surfen. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u onze website verlaat of er enige tijd niet op klikt.

Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan uw pc. Ze vormen geen veiligheidsrisico in de zin van virussen of inbreuken op uw pc. De omgang met cookies regelt u zelf. U kunt de helpfunctie van uw browser gebruiken voor het toestaan, weigeren, bekijken en verwijderen van de cookies.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor bepaalde onderdelen van onze website is het nodig dat de betreffende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden. Daarbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:
• Taalinstellingen

Bovendien gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:
• Ingevoerde zoektermen

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies bij de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. 

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van technische cookies is het vereenvoudigen van het websitegebruik voor de gebruikers. Zonder de inzet van cookies kunnen sommige van onze websitefuncties niet worden aangeboden. Voor deze functies moet de browser ook na een paginawissel herkend kunnen worden. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
• Vastleggen van taalinstellingen

De gebruikersgegevens die door de technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.
Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door middel van de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod steeds kunnen optimaliseren. De volgende analysecookies worden gebruikt:
• Registreren van zoektermen

In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag, recht op bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Wanneer u cookies voor onze website uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

[Translate to English:] Newsletter

[Translate to English:]

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Op onze website kunt u zich gratis abonneren op de Newsletter. Daarbij worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het invoervenster aan ons overgebracht. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
• E-mailadres
• Voornaam en achternaam (optioneel)

Bij de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens verzameld:
• IP-adres van de betreffende computer
• Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de aanmeldgegevens wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit e-mailadres in de toekomst door ons worden gebruikt voor het verzenden van een Newsletter. In dit geval wordt er via de Newsletter uitsluitend directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.
De gegevens die voor de verzending van Newsletters worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de Newsletter.

2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker met toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Rechtsgrondslag voor verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is §7 par. 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging).

3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om hem de Newsletter te kunnen toezenden.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Het verzamelen van persoonsgegevens bij de aanmelding dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Het e-mailadres van de gebruik wordt bewaard zolang het abonnement op de Newsletter actief is.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
De overige persoonsgegevens die bij de aanmelding worden geregistreerd, worden doorgaans na 7 dagen gewist.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
Het abonnement op de Newsletter kan altijd worden opgezegd door de klant. Hiertoe beschikt elke Newsletter over een link.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Hierdoor wordt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van de bij het aanmelden geregistreerde gegevens te herroepen.

[Translate to English:] Registratie

[Translate to English:]

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door vermelding van persoonsgegevens. Daarbij worden de gegevens ingevoerd in een invoervenster, aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bij de registratie worden de volgende gegevens verzameld (login documentenvernietiging online-shop):
• gebruikersnaam, wachtwoord, aanspreektitel, voornaam, achternaam, firma, adres, woonplaats, land, postcode, telefoonnummer, e-mailadres

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
• IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van registratie, aanvragen uit het verleden

Bij de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker contractpartner is, of als de registratie dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 par. 1 lid b van de AGV.

3. Doel van de gegevensverwerking
Registratie van de gebruiker is nodig voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Zonder registratie kan de online-shop niet worden gebruikt.

4. Duur van de gegevensopslag
Dit is tijdens de registratie voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
Als gebruiker kunt u de registratie altijd ongedaan maken. U kunt uw opgeslagen persoonsgegevens altijd laten wijzigen.
De opgeslagen gegevens kunt u wijzigen en of verwijderen via het gebruikersbeheer (menupunt: Gebruikersaccount bewerken).
Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

[Translate to English:] Contactformulier en e-mailcontact

[Translate to English:]

1. Beschrijving en omvang van het gegevensbeheer
Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact op te nemen met ons. Wanneer een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
• Naam van de organisatie;
• Voor- en achternaam;
• Functie (optioneel)
• Aanhef (optioneel);
• Postcode;
• Huisnummer;
• Telefoon;
• E-Mail adres;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Uw aanvraag’;
• Gewenste lediging containersoort;
• Aantal containers gewenste lediging;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Opmerkingen’.

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van de verzendingsprocedure wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het verstrekte e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking.
De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

Google analytics

This website makes use of functions provided by the web analysis service known as Google Analytics. The provider of this is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics makes use of so-called “cookies”. They are text files that are stored on your computer and enable an analysis of the use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is normally sent to a server operated by Google in the USA and stored there.

 

a) IP pseudonymisation

We have activated the IP pseudonymisation function on this website. This means that your IP address is abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other signatory countries to the Agreement on the European Economic Area before being sent to the USA. The complete IP address is only sent to a Google server in the USA in exceptional cases before being abbreviated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website in order to assess your usage of the website, to compile reports about the website activities and to enable the website operator to provide other services associated with the use of the website and the Internet. The legal basis is the consent according to Article 6 Para. 1 a) GDPR. The IP address sent from your browser by Google Analytics is not combined with any other data held by Google.

b) Browser plug-ins

You can prevent the cookies from being stored by making the appropriate setting in your browser software; however, we would point out that you may not be able to fully make use of all the functions of this website, if you do so. You can also prevent the logging of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) being sent to Google or Google’s ability to process this data by downloading and installing the browser plug-in that is available at this link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

c) Objecting to the logging of data

You can prevent the logging of your data by Google by clicking on the following link. This generates an opt-out cookie, which will prevent any of your data being logged during future visits to this website: tools.google.com/dlpage/gaoptout

You can obtain more information about how user data is handled at Google Analytics in Google’s data privacy declaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d) Demographic features with Google Analytics                      

This website uses the “demographic features” function within Google Analytics. This means that it is possible to generate reports that contain statements about the age, gender and interests of the visitors to the site. This data comes from Google’s advertising that is related to interests and from visitor data from third-party providers. This data cannot be assigned to any particular person. You can deactivate this function by using the advertising settings in your Google account at any time or generally prohibit the logging of your data by Google Analytics, as demonstrated in the paragraph on “Objecting to the logging of data”.

LinkedIn

Our website uses functions of the network LinkedIn. The provider is the LinkedIn Ireland Unlimited Company (hereinafter "LinkedIn"), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. We are jointly responsible for the processing of data with LinkedIn. The agreement in accordance with art. 26 GDPR can be found here: legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. The data protection officer of LinkedIn can be contacted via the following link: www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq. The contact details of our data protection officer can be found in point II of this privacy policy.

On LinkedIn, personal data is processed and stored if you do not have a LinkedIn account yourself. Even if you are only a temporary visitor, personal data such as the IP address, browser type, operating system, information on previously accessed websites, location, mobile provider, the end device used, the search terms used and cookie information are processed. In addition, data is transmitted by LinkedIn to third countries, in particular the USA. This data transfer is secured by standard contractual clauses of the EU Commission.

1. Company profile on LinkedIn

We have a LinkedIn company profile. You can access our company profile on the internet at any time, regardless of whether you have created a user account on the corresponding platform yourself or not. If you are logged into your LinkedIn account, LinkedIn can assign this to your user account. In both cases, however, your data will be processed by LinkedIn. We would like to point out that we, as the provider of the pages, have no knowledge of the content of the transmitted data or its use by LinkedIn. Should you publicly post or comment on your data on our LinkedIn profile, it will be viewable by other registered and non-registered visitors to our LinkedIn profile worldwide. 

On our LinkedIn company profile, you also have the opportunity to respond to our posts, write comments, create a post on our page yourself, or send us private messages. All data provided by you in this context will be processed by us. We process your personal data based on our legitimate interest in responding to your request in accordance with art. 6 (1) lit. f GDPR and, if applicable, art. 6 (1) lit. b GDPR, if your request is aimed at concluding a contract.

In general, we receive the following data from you:

  • Information about the profile of the user;
  • Information you provide in your message or comment to us;
  • If you have responded to our post and type of response, or you have shared or commented on it;
  • Mode of interaction.

The data is deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for which it was collected and there are no legal retention obligations to the contrary. For personal data from messages, this is the case when the respective conversation with the user has ended. The conversation is terminated when it can be inferred from the circumstances that the matter in question has been conclusively clarified.

2. LinkedIn Insight Tag

The LinkedIn Insight Tag is a small JavaScript code snippet that we use on our website. The LinkedIn Insight Tag enables the collection of data about visits to our website, including URL, referrer URL, IP address, device and browser properties, timestamps, and page views. LinkedIn does not share any personally identifiable information with us.  We are only provided with aggregated data as page insights, which does not allow us to draw conclusions about individuals or members. In doing so, we may receive the following information such as industry, job title, company size, career level and location of the website visitors.

The processing of data via the page insights is carried out by LinkedIn and us as joint controllers within the meaning of the GDPR. The purpose of this data processing is exclusively the evaluation and analysis of the actions and activities on our LinkedIn company profile and the improvement based on this data. The legal basis for the processing of personal data is art. 6 (1) lit. a GDPR.

This data is encrypted, anonymized within 7 days and the anonymized data is deleted within 90 days.

3. LinkedIn Ads

We have integrated LinkedIn Ads on our website. LinkedIn Ads uses cookies and other browser technologies to evaluate user behavior and thus display targeted ads on LinkedIn. LinkedIn Ads collects information about visitor behavior on various websites. This information is used to optimize the relevance of the ads. Furthermore, LinkedIn Ads delivers targeted advertising based on behavioral profiles and geographic location. Your IP address and other identifiers such as your user agent are transmitted to the provider. In this case, your data is transferred to LinkedIn, possibly also to the USA. The use of LinkedIn Ads is based on your consent in accordance with art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

The data will be deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for which it was collected and there are no legal retention obligations to the contrary. The specific storage period of the processed data cannot be influenced by us, but is determined by LinkedIn.

4. Right of objection and data subject rights

LinkedIn members can also control the use of their personal data for advertising purposes in their account settings. If you are a LinkedIn member and do not want LinkedIn to collect data about you via our website and link it to your membership data stored on LinkedIn, you can log out of LinkedIn before visiting our website. 

In addition, you can deactivate the cookies independently of a LinkedIn membership here: Opt-Out.

In the context of joint responsibility with LinkedIn, you can claim your data subject rights in accordance with art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR from both LinkedIn and us. LinkedIn assumes the fulfillment of the obligations under the GDPR for the processing of Insights data, in particular the safeguarding of data subject rights. If you wish to make use of your data subject rights, please contact LinkedIn directly.

For more information, please see LinkedIn's privacy policy at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

[Translate to English:]

Deze website maakt gebruik van functies van de dienst “Google Ads” (voorheen Google AdWords), een dienst van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna “Google”). Google Ads stelt ons in staat om aandacht te trekken voor onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemedia op externe websites. Dit stelt ons in staat om vast te stellen hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenaamde “AdServers”. Voor dit doel maken we gebruik van zogenaamde AdServer-cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters te meten voor het meten van succes, zoals weergave van de advertenties of klikken door gebruikers. Wanneer u onze website opent via een Google advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw pc op.

Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen. Ze zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarde voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor post-view conversies), opt-out informatie (markeren dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken). Deze cookies stellen Google in staat om uw webbrowser te herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van een website van een klant van Ads bezoekt en de cookie die is opgeslagen op diens computer nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op een advertentie klikte en werd doorgestuurd naar die pagina. Er wordt een andere cookie toegewezen aan elke Ads-klant. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd op de websites van klanten van Ads. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen met name effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van reclametools; we kunnen met name geen gebruikers identificeren op basis van deze informatie. Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google met behulp van Google Ads verzamelt. Voor zover wij weten ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Wanneer u een gebruikersaccount bij Google hebt en geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat Google uw IP-adres te weten komt en dit opslaat.

We maken gebruik van Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties te laten zien die relevant en interessant zijn voor u, om prestatierapporten van campagnes te verbeteren en om een eerlijke calculatie van reclamekosten te kunnen realiseren. Dit is ook ons legitieme belang in het verwerken van bovenstaande gegevens door de externe provider. De wettelijke basis is artikel 6, lid 1 p., 1 sub f) AVG.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door het verwijderen van bestaande cookies en het deactiveren van het opslaan van cookies in de instellingen van uw webbrowser. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Het is ook mogelijk om de opslag van cookies te voorkomen door uw webbrowser in te stellen om cookies te blokkeren van het domein “www.googleadservices.com” ( https://www.google.de/settings/ads ). We willen u erop wijzen dat deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Daarnaast kunt u op interesse gebaseerde advertenties deactiveren via de link http://optout.aboutads.info . We willen u erop wijzen dat deze instelling ook wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert.

[Translate to English:] hCaptcha

Our website use hCaptcha, a service provided by Intuition Machines, Inc (hereinafter "IMI"), 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110.

HCaptcha protects websites and apps by using bot and fraud management solutions.  Here, a check takes place to determine whether the data entry is made by a human or by an automated program. For this purpose, hCaptcha analyzes the behavior of the website visitor based on various characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters a website with activated hCaptcha. For the analysis, hCaptcha evaluates various information (e.g. IP address, time spent by the website visitor on the website or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis is forwarded to IMI. If hCaptcha is used in "invisible mode", the analyses run completely in the background. Website visitors are not explicitly informed that an analysis is taking place.

The legal basis for the use of hCaptcha is your consent according to Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

The websites and the service are controlled and operated from the United States. Your Personal Data may be stored and processed in any country where IMI has facilities or uses service providers. Under certain circumstances, courts, law enforcement agencies, regulators or security authorities in these other countries may be entitled to access your Personal Data.

For more information, please visit: https://www.hcaptcha.com/privacy.

This website uses functions of Google DoubleClick. The provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

DoubleClick is used to show you interest-based ads across the Google advertising network. In order to be able to show users interest-based advertising, DoubleClick must recognize the respective viewer and be able to assign the websites they have visited, clicks and other information on user behavior to them. For this purpose, DoubleClick uses cookies or comparable recognition technologies (e.g. device fingerprinting). Google DoubleClick uses a special cookie script. This draws among other things on:

• the number of page views,

• the surfing behavior of users on the site,

• the IP address of the user,

• previously visited pages and

• for searching for used keywords.

The information collected is combined into a pseudonymous user profile in order to display interest-based advertising to the user concerned. If you have a Google account, the search engine associates the data obtained with the information available in the Google account.

As part of processing by Google, data may be transmitted to the USA. The following recipients may include Google LLC. and Alphabet Inc. The level of data protection in the USA is currently not equivalent to that in the EU. This is due in particular to far-reaching official access rights to personal data processed by companies and insufficient legal protection options for data subjects. The security of the transmission is secured by so-called standard contractual clauses, which ensure that the processing of personal data is subject to a security level that corresponds to that of the GDPR.

Processing takes place exclusively on the basis of Article 6 (1) (b) GDPR. 6 paragraph 1 lit. a GDPR. You can revoke your consent at any time with effect for the future. For more information on how to object to the ads displayed by Google, please see https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

 

[Translate to English:]

Deze website maakt gebruik van functies van de dienst “Google Tag Manager” van het bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle diensten van Google. De Google Tag Manager is een organisatorische tool die ons in staat stelt om website tags centraal en via een gebruikersinterface te integreren en te beheren. We hebben een overeenkomst over het verwerken van gegevens afgesloten met Google. De Google Tag Manager is een ondersteunende dienst die zelf persoonlijke gegevens verwerkt, alleen voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. Hij zorgt voor het laden van andere componenten die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager opent deze gegevens niet. Houd er rekening mee dat Amerikaanse autoriteiten, zoals inlichtingendiensten vanwege Amerikaanse wetgeving mogelijk toegang verkrijgen tot persoonlijke gegevens. U vindt meer informatie over de Google Tag Manager in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

We use the cookie management platform called OneTrust on our website to obtain your consent to the storage of certain cookies in your browser and to document this in compliance with data protection regulations. The provider is OneTrust Technology Limited (hereinafter "OneTrust"), 82 St John St, Farringdon , London EC1M 4JN, United Kingdom (UK).

By integrating a JavaScript code, a banner is displayed to users when the page is accessed, which gives the user the option of giving or rejecting their consent to the setting of cookies for individual purposes or individual functions of our website. The tool blocks the setting of all cookies that require consent until the respective user gives their consent. This ensures that cookies that require consent are only set on the user's end device if there is a legal basis. So that OneTrust can individually record and log the consent settings made by the user, the following user information is collected by the tool when our website is accessed:

  • IP address (only temporarily to display the correct banner depending on the access location);
  • The user's respective consent settings, whereby we cannot trace which natural person is behind the user.

OneTrust is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis is Article 6 (1) (c) GDPR. We have concluded an order processing contract with OneTrust. This is a contract required by data protection law, which ensures that One Trust only processes the personal data of our website visitors according to our instructions and in compliance with the GDPR. We would like to point out that your data may be transferred to the USA. The data collected is stored until you ask us to delete it or delete the OneTrust cookie yourself, or the purpose for storing the data no longer applies. Mandatory statutory retention periods remain unaffected.

Details on the data processing of OneTrust cookies can be found in the OneTrust data protection declaration at https://www.onetrust.com/privacy/.

 

The rights of data subject

1. Right of access

 

You can request confirmation from us as to whether personal data concerning you is being processed by us. If such processing has taken place, you can request information from us about the following:

(1) the purposes for which the personal data is being processed;

(2) the categories of personal data that are being processed;

(3) the recipients or the categories of recipients to whom the personal data related to you has been disclosed or is still being disclosed;

(4) the planned time span for storing the personal data related to you or, if specific details on this are not possible, the criteria for determining the time span for storage;

(5) the existence of any right to correct or delete the personal data related to you, a right to restrict the processing of the data by the controller or a right to object to this processing of data;  

(6) the existence of a right to make a complaint to a supervisory authority;

(7) all the information that is available about the origin of the data, if the personal data is not being gathered from the person involved;

You can receive a free copy of your data from us. If you are interested in further copies, we reserve the right to charge you for the additional copies.

2. Right to rectification

You have the right to have the controller correct and/or complete any data, if the personal data that is being processed and concerns you is incorrect or incomplete. The controller must make the correction immediately.

3. Right to restriction of processing

You may demand restrictions on the processing of the personal data related to you in the following situations:

(1) if you dispute the correctness of the personal data related to you for a period that enables the controller to check the correctness of the personal data;

(2) if the processing of the data is illegal and you reject any deletion of your personal data and demand that restrictions are placed on the use of your personal data instead;

(3) if the controller no longer requires the personal data for the purposes of processing it, but you require it to assert, exercise or defend legal claims; or

(4) if you have lodged an objection to the processing according to Article 21 Para. 1 of the GDPR and it is not yet clear whether the legitimate reasons presented by the controller override your reasons.

4. Right to erasure

You may demand from the controller that the personal data related to you is deleted immediately and the controller shall be obliged to delete this data immediately if one of the following reasons applies:

(1) the personal data related to you is no longer required for the purposes for which it was gathered or processed in some other way;

(2) you withdraw your consent, on which the processing of the data was based according to Article 6 Para. 1 a) or Article 9 Para. 2 a) of the GDPR, and there is no other legal basis for processing the data;

(3) you lodge an objection against any processing of the data according to Article 21 Para. 1 of the GDPR and there are no overriding legitimate reasons for the processing of the data or you lodge an objection to the processing of the data according to Article 21 Para. 2 of the GDPR;

(4) the personal data related to you has been processed illegally;

(5) the deletion of the personal data related to you is necessary to fulfil a legal obligation according to the laws of the Union or the law of the member states, to which the controller is subject;  

(6) the personal data related to you was gathered in relation to information society services according to Article 8 Para. 1 of the GDPR.

a) Exceptions

There is no right to have the data deleted if the processing of the data is required:

(1) to exercise the right of free expression and information;

(2) to meet a legal obligation, which requires the processing of the data according to the laws of the Union or the member states, to which the controller is subject, or to perform a task that is of public interest or takes place in connection with exercising any state authority that has been transferred to the controller;

(3) for reasons of public interest in the field of public health according to Article 9 Para. 2 h) and i) as well as Article 9 Para. 3 of the GDPR;

(4) for archiving purposes that are in the public interest, scientific or historical research purposes or for statistical purposes according to Article 89 Para. 1 of the GDPR, if the right cited in paragraph a) will probably make the achievement of the goals of this processing of data impossible or will serious impair it; or

(5) to assert, exercise or defend legal claims.

5. Right to data portability

You have the right to receive the personal data related to you, which you have made available to the controller, in a structured, conventional and machine-readable format. You also have the right to transfer this data to a different controller without any obstruction by the first controller, to which the personal data was made available, if

(1) the processing of the data is based on consent in line with Article 6 Para. 1 a) of the GDPR or Article 9 Para. 2 a) of the GDPR or on a contract according to Article 6 Para. 1 b) of the GDPR and

(2) the processing of the data takes place using automated procedures.

When exercising this right, you also have the right to ensure that the personal data related to you is directly transferred from one controller to a different controller, if this is technically feasible. The freedoms and rights of other persons may not be impaired by this process.

The right to data portability shall not apply to any processing of personal data that is necessary to perform a task that is in the public interest or takes place in connection with exercising any state authority that has been transferred to the controller.

6. The right to object

You have the right to lodge an objection at any time to the processing of the personal data related to you, if this takes place according to Article 6 Para. 1 e) or f) of the GDPR, for reasons arising from your particular situation; this shall also apply to any profiling supported by these stipulations. In this case we will no longer process your data. The latter does not apply if we can prove that there are compelling reasons for processing worthy of protection which outweigh your interests or if we need your data to assert, exercise or defend legal claims.

If the personal data related to you is processed to provide direct marketing, you have the right to lodge an objection to the processing of the personal data related to you for the purpose of this kind of advertising at any time; this shall also apply to profiling, if it is connected to this kind of direct marketing. If you object to the processing of the data for the purposes of direct marketing, the personal data related to you will no longer be processed for these purposes.

7. The right to cancel the declaration of consent under data protection law

You have the right to cancel your declaration of consent provided under data protection law at any time. By cancelling your consent, the legitimacy of the processing of the data that was performed on the basis of your consent until your cancellation shall not be affected.

8. The right to lodge a complaint to a supervisory authority

Regardless of any different administrative law or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in the member state of your place of residence, your place of work or the place of the alleged breach, if you believe that the processing of the personal data related to you breaches the GDPR.