keyboard_arrow_up

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
België
Telefoon: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

 

II. Naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming

De toezichthouder voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dockx Rhenus Archisafe N.V.
Terbekehofdreef 10
2610 Wilrijk
België
Telefoon: +32 3 740 39 64
E-mail: info@dockx-rhenus.be

Voor een zorgvuldige bescherming van uw privacy en volledige vertrouwelijkheid in de omgang met uw gegevens willen wij u in het onderstaande enkele aanwijzingen en informatie verstrekken:

III. Algemene opmerkingen over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit nodig is om een goed functionerende website met onze content en diensten te kunnen aanbieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop geldt voor de gevallen waar het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te verkrijgen en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van de desbetreffende persoon inwinnen, dient art. 6 par. 1 lid a van de AVG als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokken persoon de contractpartij is, dient art. 6 par. 1 lid b van de AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een wettelijke plicht waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art. 6 par. 1 lid c van de AGV als rechtsgrondslag.
Voor het geval dat vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens nodig maken, dient art. 6 par. 1 lid d van de AVG als rechtsgrondslag.
Als verwerking nodig is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 lid f van de AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag vervalt. Gegevensopslag kan plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door Europese of nationale wetgevers in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

IV. Terbeschikkingstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Anonieme gegevensregistratie 
In principe kunt u onze webpagina's bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij registreren alleen technische gegevens, zoals de naam van uw internetprovider, de webpagina van waaraf u op onze pagina bent terechtgekomen en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt met vermelding van datum en tijdstip gebruikt voor interne statistische doeleinden ten bate van reclame, website-analyse en een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. U als gebruiker blijft hierbij volledig anoniem. Pseudonieme gebruiksprofielen worden niet aangemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking
Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 par, 1 lid f van de AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres is nodig om de website toegankelijk te maken voor de computer van de gebruiker. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Gegevens die nodig zijn voor de beschikbaarstelling van de website, worden na afloop van de sessie verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het beheer van de website. Daarom heeft de gebruiker geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies voor de kwaliteitsverbetering van de opbouw en de inhoud van onze website, en om de navigatie gebruiksvriendelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij installeren wij zogeheten sessiecookies, die beperkt blijven tot de duur van uw bezoek. Deze dienen om vast te leggen welke content u vanaf uw pc hebt bekeken terwijl u verder surft, en dragen bij aan de verbetering van uw veiligheid tijdens het surfen. Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u onze website verlaat of er enige tijd niet op klikt.

Cookies kunnen geen schade veroorzaken aan uw pc. Ze vormen geen veiligheidsrisico in de zin van virussen of inbreuken op uw pc. De omgang met cookies regelt u zelf. U kunt de helpfunctie van uw browser gebruiken voor het toestaan, weigeren, bekijken en verwijderen van de cookies.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor bepaalde onderdelen van onze website is het nodig dat de betreffende browser ook na een paginawissel geïdentificeerd kan worden. Daarbij worden de volgende gegevens in de cookies opgeslagen en overgedragen:
• Taalinstellingen

Bovendien gebruiken wij cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:
• Ingevoerde zoektermen

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies bij de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. 

3. Doel van de gegevensverwerking
Het doel van technische cookies is het vereenvoudigen van het websitegebruik voor de gebruikers. Zonder de inzet van cookies kunnen sommige van onze websitefuncties niet worden aangeboden. Voor deze functies moet de browser ook na een paginawissel herkend kunnen worden. Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
• Vastleggen van taalinstellingen

De gebruikersgegevens die door de technische cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.
Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door middel van de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor wij ons aanbod steeds kunnen optimaliseren. De volgende analysecookies worden gebruikt:
• Registreren van zoektermen

In deze doeleinden ligt ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

4. Duur van de gegevensopslag, recht op bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze computer overgedragen aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd verwijderen. Dit kan ook automatisch gebeuren. Wanneer u cookies voor onze website uitschakelt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Newsletter

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Op onze website kunt u zich gratis abonneren op de Newsletter. Daarbij worden de door de gebruiker ingevoerde gegevens van het invoervenster aan ons overgebracht. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
• E-mailadres
• Voornaam en achternaam (optioneel)

Bij de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens verzameld:
• IP-adres van de betreffende computer
• Datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de aanmeldgegevens wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Wanneer u op onze website goederen of diensten koopt en hierbij uw e-mailadres achterlaat, kan dit e-mailadres in de toekomst door ons worden gebruikt voor het verzenden van een Newsletter. In dit geval wordt er via de Newsletter uitsluitend directe reclame voor onze eigen soortgelijke goederen of diensten verzonden.
De gegevens die voor de verzending van Newsletters worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de Newsletter.

2. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de Newsletter door de gebruiker met toestemming van de gebruiker, is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de verkoop van goederen of diensten:
Rechtsgrondslag voor verzending van de Newsletter als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is §7 par. 3 van de UWG (Duitse wet inzake oneerlijke mededinging).

3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om hem de Newsletter te kunnen toezenden.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Het verzamelen van persoonsgegevens bij de aanmelding dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Het e-mailadres van de gebruik wordt bewaard zolang het abonnement op de Newsletter actief is.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
De overige persoonsgegevens die bij de aanmelding worden geregistreerd, worden doorgaans na 7 dagen gewist.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
Het abonnement op de Newsletter kan altijd worden opgezegd door de klant. Hiertoe beschikt elke Newsletter over een link.
Verzending van de Newsletter gebeurt op basis van de aanmelding door de gebruiker op de website:
Hierdoor wordt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van de bij het aanmelden geregistreerde gegevens te herroepen.

VII. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door vermelding van persoonsgegevens. Daarbij worden de gegevens ingevoerd in een invoervenster, aan ons overgedragen en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bij de registratie worden de volgende gegevens verzameld (login documentenvernietiging online-shop):
• gebruikersnaam, wachtwoord, aanspreektitel, voornaam, achternaam, firma, adres, woonplaats, land, postcode, telefoonnummer, e-mailadres

Op het tijdstip van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:
• IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van registratie, aanvragen uit het verleden

Bij de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd voor het verwerken van deze gegevens.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarbij de gebruiker contractpartner is, of als de registratie dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 par. 1 lid b van de AGV.

3. Doel van de gegevensverwerking
Registratie van de gebruiker is nodig voor het uitvoeren van een contract met de gebruiker of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Zonder registratie kan de online-shop niet worden gebruikt.

4. Duur van de gegevensopslag
Dit is tijdens de registratie voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook nadat het contract is afgesloten, kan het nodig zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
Als gebruiker kunt u de registratie altijd ongedaan maken. U kunt uw opgeslagen persoonsgegevens altijd laten wijzigen.
De opgeslagen gegevens kunt u wijzigen en of verwijderen via het gebruikersbeheer (menupunt: Gebruikersaccount bewerken).
Als de gegevensopslag nodig is voor het uitvoeren van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

VIII. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van het gegevensbeheer
Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat u kunt gebruiken om langs elektronische weg contact op te nemen met ons. Wanneer een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:
• Naam van de organisatie;
• Voor- en achternaam;
• Functie (optioneel)
• Aanhef (optioneel);
• Postcode;
• Huisnummer;
• Telefoon;
• E-Mail adres;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Uw aanvraag’;
• Gewenste lediging containersoort;
• Aantal containers gewenste lediging;
• Gegevens die u invult in het veld ‘Opmerkingen’.

Voor de verwerking van de gegevens in het kader van de verzendingsprocedure wordt er om uw toestemming gevraagd en wordt u gewezen op deze privacyverklaring.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het verstrekte e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail verzonden persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.
Er worden in dit verband geen gegevens doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met toestemming van de gebruiker is art. 6 par. 1 lid a van de AVG.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van een e-mailverzending overgedragen zijn, is art. 6 par. 1 lid f van de AVG. Als het e-mailcontact is gericht op het afsluiten van een overeenkomst, dan is art. 6 par. 1 lid b van de AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens uit het invoervenster alleen voor de contactopname. Bij contactopname per e-mail ligt hierin ons legitieme belang van de gegevensverwerking.
De overige bij het verzendprocedure verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4. Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie opgehelderd is.
De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden geregistreerd, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd.

5. Recht van bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid zijn toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij altijd bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dit geval kan de conversatie niet worden voortgezet.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

IX. Google analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

a) IP -anonimisering
Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, ingekort voor de verzending naar de USA. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten te leveren aan de website-exploitant. Het door Google Analytics uit uw browser overgenomen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

b) Browser-plugin
Door het instellen van uw browser-software kunt u verhinderen dat er cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien verhinderen dat de in de cookie opgeslagen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google wordt verzonden en door Google wordt verwerkt. Dit doet u door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

c) Bezwaar maken tegen gegevensregistratie
Door op de volgende link te klikken, kunt u verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd. Er wordt dan een opt-out cookie geïnstalleerd die voorkomt dat uw gegevens worden geregistreerd bij toekomstige bezoeken aan deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

d) Opdrachtgegevensverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst over de opdrachtgegevensverwerking gesloten en voldoen nauwgezet aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics.

e) Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt met gegevens over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en op bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden teruggeleid tot een bepaalde persoon. U kunt deze functie altijd uitschakelen via de weergave-instellingen van uw die Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics volledig verbieden, zoals beschreven bij het punt “Bezwaar maken tegen gegevensregistratie”.

X. LinkedIn

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer een van onze pagina's wordt geopend die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. Hierdoor ontvangt LinkedIn de informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Wanneer u op de "Recommend-button" van LinkedIn klikt terwijl u bent ingelogd bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop LinkedIn deze gebruikt.
Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XII. Rechten van de betrokkene

1. Recht van toegang

U kunt van ons een bevestiging vragen of er persoonlijke gegevens met betrekking tot u door ons worden verwerkt. Wanneer er een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden kunt u informatie van ons vragen over het volgende:

(1) de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens werden verwerkt;

(2) de categorieën persoonlijke gegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn doorgegeven of nog steeds worden doorgegeven;

(4) de geplande opslagtijd van uw persoonlijke gegevens, of wanneer specifieke details hierover niet mogelijk zijn, de criteria voor het bepalen van de opslagtijd;

(5) het bestaan van een recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of verwijderen, een recht om het verwerken van de gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van gegevens;

(6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) alle informatie die beschikbaar is over de oorsprong van de gegevens wanneer de persoonlijke gegevens niet van de betrokken persoon werden verkregen;

U kunt een gratis kopie van uw gegevens van ons krijgen. Wanneer u geïnteresseerd bent in meer kopieën behouden we ons het recht voor om de extra kopieën aan u te berekenen.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens te laten corrigeren en/of completeren wanneer uw verwerkte persoonlijke gegevens niet correct of incompleet zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt beperkingen ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gevallen eisen in de volgende situaties:

(1) indien u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een bepaalde tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;

(2) wanneer de verwerking van de gegevens illegaal is en u het verwijderen van uw persoonlijke gegevens weigert en in plaats daarvan eist dat er beperkingen worden gehanteerd ten aanzien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens;

(3) wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoelen, maar u hebt ze nodig om voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of

(4) u een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen die de voor de verwerking verantwoordelijke aandraagt prevaleren boven uw redenen.

4. Recht op wissen

U kunt van de voor de verwerking verantwoordelijke eisen dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier werden verwerkt;

(2) u herroept uw toestemming op basis waarvan de gegevens werden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) of artikel 9, lid 2 a) van de AVG en er is geen andere wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens;

(3) u dient een bezwaar in tegen het verwerken van de gegevens overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen prevalerende legitieme redenen voor het verwerken van de gegevens of u dient een bezwaar in tegen het verwerken van de gegevens overeenkomstig aritkel 21, lid 2 van de AVG;

(4) uw persoonlijke gegevens zijn illegaal verwerkt;

(5) de verwijdering van uw persoonlijke gegevens is nodig om aan een wettelijke verplichting overeenkomstig de wetten van de Unie of de wetten van de lidstaten te voldoen, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

(6) de persoonlijke gegevens over u werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

a) Uitzonderingen

Er bestaat geen recht om de gegevens te laten verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens is vereist:

(1) om het recht van vrije expressie en informatie uit te kunnen oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van de gegevens vereist overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang te vervullen of om een taak uit te voeren in verband met de uitoefening van een overheidsbevoegdheid die aan de voor de voor de verwerking verantwoordelijke is overgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2 h) en i) evenals artikel 9, lid 3 van de AVG;

(4) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, indien het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van deze gegevensverwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig zal schaden; of

(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, die u beschikbaar hebt gesteld aan de voor de verwerking verantwoordelijke, in een gestructureerd, conventioneel en machine-leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere voor verwerking verantwoordelijke zonder enige tegenwerking door de eerste voor verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens beschikbaar werken gesteld, indien

(1) de verwerking van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 a) van de AVG of artikel 9, lid 2 a) van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1 b) van de AVG en

(2) de verwerking van de gegevens plaatsvindt met gebruikmaking van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens direct worden overgedragen van de ene voor verwerking verantwoordelijke naar een andere, wanneer dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast door dit proces.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegeven die nodig is om een taak van algemeen belang te vervullen of om een taak uit te voeren in verband met de uitoefening van een overheidsbevoegdheid die aan de voor de voor de verwerking verantwoordelijke is overgedragen.

6. Het recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer dit plaatsvindt overeenkomstig artikel 6, lid 1 e) of f) van de AVG, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor elke profilering die door deze bepalingen wordt ondersteund. In dit geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken. Het laatste geldt niet wanneer we kunnen bewijzen dat er dwingende redenen zijn voor verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het aanbieden van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling wanneer die gekoppeld is aan dit type direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van de gegevens ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonlijke gegevens niet langer verwerkt voor deze doeleinden.

7. Het recht om de verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te herroepen

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te herroepen. Door het herroepen van uw toestemming wordt de legitimiteit van de verwerking van de gegevens die werd uitgevoerd op basis van uw toestemming tot aan uw herroeping, niet aangetast.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.